Menü bezárása
Asztali nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2019. december 15. | Ma Valér napja van.
Elektronikus ügyintézés

Pályázati felhívás - Könyvelési csoportvezető

01
03
2019

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal könyvelési csoportvezető munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. pontja 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vezeti a könyvelési csoport munkáját. Szervezi, irányítja, összehangolja az Önkormányzat, Közös Hivatal, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és az Önkormányzat Társulásai analitikus és főkönyvi könyvelésének naprakész vezetését, gondoskodik az adatok közti egyezőség fennállásáról. Külön figyelmet fordít a tárgyi eszköz analitika és a főkönyv közötti közti egyezőség biztosítására. A belső munkafolyamatba épített ellenőrzés kapcsán az utalványozási feladatok elvégzése során észlelt esetleges problémákat osztályon belül egyezteti. Amennyiben szükséges, egyeztet a társosztályokkal annak érdekében, hogy a feladatok szabályszerűen és megfelelő rendben intéződjenek. Szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez, a hatékonyabb, célszerűbb munkavégzés érdekében alternatívákat, javaslatokat dolgoz ki. A jogszabályokat és belső szabályzatokat betartja, különös tekintettel a jogszerű, naprakész és teljes körű számviteli, könyvviteli adatfeldolgozás és adatszolgáltatás érdekében. Folyamatos kapcsolatot tart a hivatalon belül a gazdálkodási feladatokkal felruházott személyekkel, részükre biztosítja a szükséges pénzügyi információkat (előirányzatok, felhasználások). Közreműködik a Magyar Államkincstár és minisztériumok, egyéb gazdasági szereplők számára megküldendő, a gazdálkodására vonatkozó beszámoló jelentések, adatszolgáltatások összeállításában. A munkafolyamatba épített belső ellenőrzési feladatokkal összefüggésben negyedévente átveszi a főkönyvi feladásokat, egyezteti, ellenőrzi, majd gondoskodik könyveléséről a főkönyvi rendszerben. Figyelemmel kíséri az előirányzatok változását és az egyeztetést és ellenőrzést követően gondoskodik könyveléséről a főkönyvi rendszerben. Gondoskodik az adósságszolgálati nyilvántartások vezetéséről, követi az azokban bekövetkező változásokat, ellenőrzi az analitika vezetését. A Társaságok mérlegeit bekéri és az abban foglaltaknak megfelelően a szükséges változtatásokat a nyilvántartáson átvezeti/átvezetteti (tőkeleszállítás, tőkeemelés). Részt vesz az intézmények beszámoltatásában, beszámolókkal kapcsolatos teendők ügyintézésében, napi kapcsolatot tart fenn az intézmény referensi feladatokat ellátó kollégával, ellenőrzi annak munkáját. Gondoskodik a naprakész könyvelés biztosításáról annak érdekében, hogy a belső vezetői információáramlást szolgáló ún. kódos lista legkésőbb tárgyhót követő hónap 10. napjáig összeállítható legyen. Az évzárási és évnyitási feladatok torlódása miatt adott évben ezen kódos listát első alkalommal a tárgyév április 20-ig kell elkészíteni. A Hivatal éves beszámolóinak elkészítése kapcsán összefogja, kontrollálja a tanúsítványok elkészítését az abban érintett kollégák bevonásával. Végzi az Önkormányzat pályázataihoz kapcsolódó számviteli nyilvántartásokat és egyeztet a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztállyal. A számviteli politika keretében készült önköltség számítási és leltározási szabályzatokkal kapcsolatban észrevételez, javaslatokat tesz, a pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető utasítása alapján aktualizálja azokat. Szervezi, irányítja, összehangolja, felügyeli és ellenőrzi a könyvelési csoport munkáját. Napi munkakapcsolatot tart fenn a költségvetési csoporttal. Elkészíti a könyvelési csoport dolgozói teljesítménykövetelményeinek meghatározását, illetve a teljesítményértékelési feladatokat elvégzi. Elkészíti a könyvelési csoport dolgozóinak munkaköri leírásait azokat szükség szerint aktualizálja. A feladat végzése során a bizonylatok érvényesítése és kifizetése után a rendszerezett, sorszámozott, lefűzött bizonylatokat a rögzítés során ellenőrzi, a számítógépen idősorosan könyveli/könyvelteti, a könyvelés tényét a bizonylaton aláírásával igazolja/aláírással igazoltatja, törekedve a naprakész könyvelésre. A gazdálkodásban érintettek egyedi kérdései alapján bármikor részletes kimutatást ad a kódokkal azonosított kiadási előirányzatok alakulásáról. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók. 

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Főiskola, 

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

6 hónap próbaidő, 

Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Különösen az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendelet 12.§ (1a) bekezdésben foglalt végzettség, esetleg ugyanezen jogszabály 12.§ (1.) bekezdesben foglalt végzettség. 

öt év vezetői tapasztalat, 

államháztartási, esetleg vállalkozói mérlegképes könyvelői képesítés és regisztráció, 

EPER pénzügyi szoftver ismerete, 

word és excel középfokú ismerete és gyakorlati alkalmazása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 20. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/614/2019 , valamint a munkakör megnevezését: könyvelési csoportvezető. 

vagy

Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 19. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.kiskunhalas.hu - 2019. március 1.

Halasi Tükör - 2019. március 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019.március 02.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza,így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 


Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal könyvelési csoportvezető munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. pontja 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vezeti a könyvelési csoport munkáját. Szervezi, irányítja, összehangolja az Önkormányzat, Közös Hivatal, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és az Önkormányzat Társulásai analitikus és főkönyvi könyvelésének naprakész vezetését, gondoskodik az adatok közti egyezőség fennállásáról. Külön figyelmet fordít a tárgyi eszköz analitika és a főkönyv közötti közti egyezőség biztosítására. A belső munkafolyamatba épített ellenőrzés kapcsán az utalványozási feladatok elvégzése során észlelt esetleges problémákat osztályon belül egyezteti. Amennyiben szükséges, egyeztet a társosztályokkal annak érdekében, hogy a feladatok szabályszerűen és megfelelő rendben intéződjenek. Szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez, a hatékonyabb, célszerűbb munkavégzés érdekében alternatívákat, javaslatokat dolgoz ki. A jogszabályokat és belső szabályzatokat betartja, különös tekintettel a jogszerű, naprakész és teljes körű számviteli, könyvviteli adatfeldolgozás és adatszolgáltatás érdekében. Folyamatos kapcsolatot tart a hivatalon belül a gazdálkodási feladatokkal felruházott személyekkel, részükre biztosítja a szükséges pénzügyi információkat (előirányzatok, felhasználások). Közreműködik a Magyar Államkincstár és minisztériumok, egyéb gazdasági szereplők számára megküldendő, a gazdálkodására vonatkozó beszámoló jelentések, adatszolgáltatások összeállításában. A munkafolyamatba épített belső ellenőrzési feladatokkal összefüggésben negyedévente átveszi a főkönyvi feladásokat, egyezteti, ellenőrzi, majd gondoskodik könyveléséről a főkönyvi rendszerben. Figyelemmel kíséri az előirányzatok változását és az egyeztetést és ellenőrzést követően gondoskodik könyveléséről a főkönyvi rendszerben. Gondoskodik az adósságszolgálati nyilvántartások vezetéséről, követi az azokban bekövetkező változásokat, ellenőrzi az analitika vezetését. A Társaságok mérlegeit bekéri és az abban foglaltaknak megfelelően a szükséges változtatásokat a nyilvántartáson átvezeti/átvezetteti (tőkeleszállítás, tőkeemelés). Részt vesz az intézmények beszámoltatásában, beszámolókkal kapcsolatos teendők ügyintézésében, napi kapcsolatot tart fenn az intézmény referensi feladatokat ellátó kollégával, ellenőrzi annak munkáját. Gondoskodik a naprakész könyvelés biztosításáról annak érdekében, hogy a belső vezetői információáramlást szolgáló ún. kódos lista legkésőbb tárgyhót követő hónap 10. napjáig összeállítható legyen. Az évzárási és évnyitási feladatok torlódása miatt adott évben ezen kódos listát első alkalommal a tárgyév április 20-ig kell elkészíteni. A Hivatal éves beszámolóinak elkészítése kapcsán összefogja, kontrollálja a tanúsítványok elkészítését az abban érintett kollégák bevonásával. Végzi az Önkormányzat pályázataihoz kapcsolódó számviteli nyilvántartásokat és egyeztet a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztállyal. A számviteli politika keretében készült önköltség számítási és leltározási szabályzatokkal kapcsolatban észrevételez, javaslatokat tesz, a pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető utasítása alapján aktualizálja azokat. Szervezi, irányítja, összehangolja, felügyeli és ellenőrzi a könyvelési csoport munkáját. Napi munkakapcsolatot tart fenn a költségvetési csoporttal. Elkészíti a könyvelési csoport dolgozói teljesítménykövetelményeinek meghatározását, illetve a teljesítményértékelési feladatokat elvégzi. Elkészíti a könyvelési csoport dolgozóinak munkaköri leírásait azokat szükség szerint aktualizálja. A feladat végzése során a bizonylatok érvényesítése és kifizetése után a rendszerezett, sorszámozott, lefűzött bizonylatokat a rögzítés során ellenőrzi, a számítógépen idősorosan könyveli/könyvelteti, a könyvelés tényét a bizonylaton aláírásával igazolja/aláírással igazoltatja, törekedve a naprakész könyvelésre. A gazdálkodásban érintettek egyedi kérdései alapján bármikor részletes kimutatást ad a kódokkal azonosított kiadási előirányzatok alakulásáról. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók. 

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Főiskola, 

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

6 hónap próbaidő, 

Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Különösen az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendelet 12.§ (1a) bekezdésben foglalt végzettség, esetleg ugyanezen jogszabály 12.§ (1.) bekezdesben foglalt végzettség. 

öt év vezetői tapasztalat, 

államháztartási, esetleg vállalkozói mérlegképes könyvelői képesítés és regisztráció, 

EPER pénzügyi szoftver ismerete, 

word és excel középfokú ismerete és gyakorlati alkalmazása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 20. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/614/2019 , valamint a munkakör megnevezését: könyvelési csoportvezető. 

vagy

Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 19. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.kiskunhalas.hu - 2019. március 1.

Halasi Tükör - 2019. március 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019.március 02.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza,így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 


Hol vagyok? Városi hírek
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai