Tájékoztató biológiailag lebomló hulladékgyűjtés rendjéről


Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdi a biológiailag lebomló hulladék díjmentes, a cég által folyamatosan biztosított biológiailag lebomló zsák és egy kévényi mennyiségben történő begyűjtését Kiskunhalas területén.

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szervesanyag tartalmú hulladék elszállítása történik.  A biológiailag lebomló hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 6 óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.
A keletkező apró biológiailag lebomló hulladékot pl.: fűkaszálékot, falevelet, lágyszárú növényeket, háztartásban, éttermekben, kiskereskedelmi egységekben keletkező konyhai és élelmiszermaradék műanyag zsákokban, illetve maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben, kévékbe kötve kell kihelyezni alkalmanként maximum 0,5 m3-t. Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor a biológiailag lebomló hulladék járattal nem szállítják el!

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során állati ürüléket vagy azzal szennyezett anyagot.
A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.
Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékos zsák települési szilárd hulladékot is tartalmaz, a hulladék nem kerül a jelen gyűjtés keretében elszállításra, ennek tényéről az ingatlantulajdonos írásbeli tájékoztatást kap.

Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.

A hulladékgyűjtés rendjéről a tájékoztatóban olvashatnak.

 

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Kiskunhalas, 2017. április 25.

  2017:04:25

Anyakönyvi hírek

Születtek:

Vigh Jázmin Zoé (Tóth Anett Kitti) Kiskunhalas, Süveges Dávid (Baracskai Réka) Kiskunhalas, Sztanik Áron (Hódi-Róvó Ildikó) Tompa


Elunytak:


Brantmüller György (Balotaszállás), Kovács Istvánné Kalocsai Julianna Jolán (Kiskunhalas), Bukóczki János (Kaskantyú), Rékasi Mihály (Kiskunmajsa), Sipos-Szabó Péter Pálné Fülöp Jolán (Kiskunmajsa), Gáspár György (Balotaszállás), Kovács Lajosné Ireczki Veronika (Kiskőrös), Harczos István Máté (Kaskantyú), Kothencz István (Akasztó), Fercsák Sándorné Szeitz Éva Rozália (Borota)

 

  2017:04:25

Lakossági tájékoztatás- Vegyszeres gyomírtás

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged az általa kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve a rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomírtást végeztet, mely érinti Kiskunhalas bel- és külterületét is egyaránt.

A vegyszeres gyomírtás tervezett ideje Kiskunhalas térségében: 2017. április 21-től  április 25-ig.

MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged

 

  2017:04:20

Tájékoztatás településrendezési eszközök módosításáról

Tisztelt Lakosaink és Egyeztető Partnereink!


Ezúton tájékoztatok minden érintettet, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 30-án megtartott ülésén meghozta a 91/2017. Kth. határozatát a Településszerkezeti terv módosításáról és megalkotta a Helyi Építési Szabályzatot módosító 13/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletet, mely módosítás 2017. április 30-án fog hatályba lépni.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4) bekezdése és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XII.8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdésben foglalt kötelezettségemnek eleget téve a módosítás dokumentumainak elérhetőségét a tervező cég alábbi webhelyén keresztül biztosítom:

www.ujleptekbt.hu

A fenti web-lapon a „Kiskunhalas” „Folyamatban lévő tervanyag” fül nyitandó meg. Ezen belül az „Egyéb tervanyagok” mappa tartalmazza az elfogadott módosító határozatot és rendeletet. Az egységes szerkezetű, 2017. április 30-án hatályba lépő rendelet és szerkezeti terv a „Hatályos tervanyag” fül alatt tekinthető meg és menthető le pdf formátumban.

Kiskunhalas, 2017. április 18.

Fülöp Róbert
polgármester

 

  2017:04:19

KÖZLEMÉNY- a mezőgazdasági őstermelőket érintő ellenőrzésekről

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81/C. §-a és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap használatának jogszerűségét, valamint az őstermelő által közölt és nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok valódiságát.

Az ellenőrzések kiemelt célja az őstermelői igazolvánnyal való visszaélések mérséklése, a nem saját termelésű terméket értékesítők kiszűrése, ezáltal a tényleges őstermelői tevékenységet végző termelők piaci lehetőségeinek javítása, a fogyasztók őstermelők által kínált árukkal szembeni bizalmának erősítése.

A jövőben a Kiskunhalasi Járási Hivatal, mint hatáskörrel rendelkező hatóság az illetékességi területén (Balotaszállás, Harkakötöny, Kelebia, Kiskunhalas, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, Tompa, Zsana) működő piacokon, vásárokban, mozgó standokon, útszéli, illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken az őstermelői igazolvány jogszerű használatának és az abban foglalt adatok valódiságának ellenőrzése érdekében hatósági ellenőrzéseket fog végezni.
Az ellenőrzéseket végrehajtó állami tisztviselők hatósági ellenőri igazolvány, illetve megbízólevél bemutatásával végzik munkájukat.

A piacokon, vásárokban, mozgó standokon, útszéli illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken az árusítás során az alábbi okiratok megléte szükséges:
•érvényes őstermelő igazolvány,
•adatnyilvántartó lap vagy annak másolati példánya,
•értékesítési betétlap,
•személyazonosító igazolvány,
•lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § alapján:
„(1) A mezőgazdasági őstermelő érvényes igazolványának birtokában mezőgazdasági őstermelőként, kizárólag azt a saját őstermelői tevékenységéből származó őstermelői terméket értékesítheti, ami szerepel a Nyilvántartásban.
(2) Az őstermelői termék értékesítésének helyszínén a mezőgazdasági őstermelő köteles az igazolvány száma mellett az őstermelői termékét vagy az értékesítés helyszínét a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” felirattal a vásárló tájékoztatására alkalmas módon ellátni.
(3) A mezőgazdasági őstermelő a Nyilvántartásba általa bejegyeztetett tevékenységet egyéni vállalkozóként nem végezheti. Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, akkor ugyanolyan terméket - egy időben, ugyanazon a helyszínen - kizárólag mezőgazdasági őstermelőként vagy kizárólag egyéni vállalkozóként értékesíthet.
(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a NÉBIH (a továbbiakban együtt: ellenőrző hatóság) annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki egyben egyéni vállalkozó is, az őstermelői tevékenységét az egyéni vállalkozókról szóló nyilvántartásban szereplő adatai összevetésével is ellenőrizheti.”

A 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében: „Az ellenőrző hatóság az igazolvány használata jogszerűségének, valamint a Nyilvántartásban szereplő adatok valódiságának ellenőrzése során jogosult:
a) a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, vagy értékesített őstermelői termék származását ellenőrizni;
b) a mezőgazdasági őstermelő igazolványát és értékesítési betétlapját, valamint a személyazonosító igazolványát vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát elkérni, abba betekinteni;
c) az őstermelői tevékenység végzésének helyszínén és az értékesítés helyszínén ellenőrzést tartani;
d) az igazolványt visszatartani az őstermelői tevékenység jogszerűségének e rendeletben foglaltak szerinti vizsgálatára irányuló eljárás jogerős lezárásáig, ha a Nyilvántartásban szereplő és az értékesítés helyszínén lévő őstermelői termékek köre egymástól eltér;
e) az igazolványt visszavonni, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő
ea) őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai eltérnek a Nyilvántartásban szereplő adatoktól,
eb) egyéni vállalkozói tevékenysége között a Nyilvántartásba bejegyzett tevékenység is szerepel,
ec) által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 10%-kal több, mint amennyi a Nyilvántartásban szerepel, vagy a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni,
ed) olyan terméket értékesített vagy kívánt értékesíteni, amit a Nyilvántartásba nem jelentett be,
ee) a 12. § (1)–(3) bekezdése alapján rá vonatkozó előírások valamelyikét megszegi.
(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti visszatartás tényét az ellenőrző hatóság haladéktalanul rögzíti a Nyilvántartásban.”

A 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-a alapján:
„(1) bekezdése Az ellenőrző hatóság az igazolvány visszavonásáról szóló döntésével egyidejűleg meghatározza az új igazolvány kiadásának legkorábbi időpontját. A visszavonás időtartamát az ellenőrző hatóság – a jogsértés súlyától függően – két hónaptól két évig terjedő időtartamra határozhatja meg. A visszavonás időtartamába – ha az igazolvány az őstermelői tevékenység jogszerűségének e rendeletben foglaltak szerinti vizsgálatára irányuló eljárás jogerős lezárásáig visszatartásra került – a visszatartás időtartamát be kell számítani.
(2)  Az ellenőrző hatóság az (1) bekezdés szerinti döntését, továbbá a 9. § (2) bekezdésében foglaltak elvégzése érdekében a döntés jogerőre emelkedését követően az igazolványt megküldi a NAK részére.
(3) A visszavonáshoz kapcsolódó tényeket a döntésről való tudomásszerzést követően a NAK haladéktalanul rögzíti a Nyilvántartásban.”

Kérjük, hogy a piacokon, vásárokban, mozgó standokon, útszéli, illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken az őstermelői igazolvány használatának szabályait a termékek árusításakor szíveskedjenek betartani!

KÖZLEMÉNY LETÖLTÉSE

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kiskunhalasi Járási Hivatala

 

  2017:04:19
           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15