Lakossági tájékoztatás- Vegyszeres gyomírtás

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged az általa kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve a rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomírtást végeztet, mely érinti Kiskunhalas bel- és külterületét is egyaránt.

A vegyszeres gyomírtás tervezett ideje Kiskunhalas térségében: 2017. április 21-től  április 25-ig.

MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged

 

  2017:04:20

Tájékoztatás településrendezési eszközök módosításáról

Tisztelt Lakosaink és Egyeztető Partnereink!


Ezúton tájékoztatok minden érintettet, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 30-án megtartott ülésén meghozta a 91/2017. Kth. határozatát a Településszerkezeti terv módosításáról és megalkotta a Helyi Építési Szabályzatot módosító 13/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletet, mely módosítás 2017. április 30-án fog hatályba lépni.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4) bekezdése és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XII.8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdésben foglalt kötelezettségemnek eleget téve a módosítás dokumentumainak elérhetőségét a tervező cég alábbi webhelyén keresztül biztosítom:

www.ujleptekbt.hu

A fenti web-lapon a „Kiskunhalas” „Folyamatban lévő tervanyag” fül nyitandó meg. Ezen belül az „Egyéb tervanyagok” mappa tartalmazza az elfogadott módosító határozatot és rendeletet. Az egységes szerkezetű, 2017. április 30-án hatályba lépő rendelet és szerkezeti terv a „Hatályos tervanyag” fül alatt tekinthető meg és menthető le pdf formátumban.

Kiskunhalas, 2017. április 18.

Fülöp Róbert
polgármester

 

  2017:04:19

KÖZLEMÉNY- a mezőgazdasági őstermelőket érintő ellenőrzésekről

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81/C. §-a és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap használatának jogszerűségét, valamint az őstermelő által közölt és nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok valódiságát.

Az ellenőrzések kiemelt célja az őstermelői igazolvánnyal való visszaélések mérséklése, a nem saját termelésű terméket értékesítők kiszűrése, ezáltal a tényleges őstermelői tevékenységet végző termelők piaci lehetőségeinek javítása, a fogyasztók őstermelők által kínált árukkal szembeni bizalmának erősítése.

A jövőben a Kiskunhalasi Járási Hivatal, mint hatáskörrel rendelkező hatóság az illetékességi területén (Balotaszállás, Harkakötöny, Kelebia, Kiskunhalas, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, Tompa, Zsana) működő piacokon, vásárokban, mozgó standokon, útszéli, illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken az őstermelői igazolvány jogszerű használatának és az abban foglalt adatok valódiságának ellenőrzése érdekében hatósági ellenőrzéseket fog végezni.
Az ellenőrzéseket végrehajtó állami tisztviselők hatósági ellenőri igazolvány, illetve megbízólevél bemutatásával végzik munkájukat.

A piacokon, vásárokban, mozgó standokon, útszéli illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken az árusítás során az alábbi okiratok megléte szükséges:
•érvényes őstermelő igazolvány,
•adatnyilvántartó lap vagy annak másolati példánya,
•értékesítési betétlap,
•személyazonosító igazolvány,
•lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § alapján:
„(1) A mezőgazdasági őstermelő érvényes igazolványának birtokában mezőgazdasági őstermelőként, kizárólag azt a saját őstermelői tevékenységéből származó őstermelői terméket értékesítheti, ami szerepel a Nyilvántartásban.
(2) Az őstermelői termék értékesítésének helyszínén a mezőgazdasági őstermelő köteles az igazolvány száma mellett az őstermelői termékét vagy az értékesítés helyszínét a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” felirattal a vásárló tájékoztatására alkalmas módon ellátni.
(3) A mezőgazdasági őstermelő a Nyilvántartásba általa bejegyeztetett tevékenységet egyéni vállalkozóként nem végezheti. Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, akkor ugyanolyan terméket - egy időben, ugyanazon a helyszínen - kizárólag mezőgazdasági őstermelőként vagy kizárólag egyéni vállalkozóként értékesíthet.
(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a NÉBIH (a továbbiakban együtt: ellenőrző hatóság) annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki egyben egyéni vállalkozó is, az őstermelői tevékenységét az egyéni vállalkozókról szóló nyilvántartásban szereplő adatai összevetésével is ellenőrizheti.”

A 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében: „Az ellenőrző hatóság az igazolvány használata jogszerűségének, valamint a Nyilvántartásban szereplő adatok valódiságának ellenőrzése során jogosult:
a) a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, vagy értékesített őstermelői termék származását ellenőrizni;
b) a mezőgazdasági őstermelő igazolványát és értékesítési betétlapját, valamint a személyazonosító igazolványát vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát elkérni, abba betekinteni;
c) az őstermelői tevékenység végzésének helyszínén és az értékesítés helyszínén ellenőrzést tartani;
d) az igazolványt visszatartani az őstermelői tevékenység jogszerűségének e rendeletben foglaltak szerinti vizsgálatára irányuló eljárás jogerős lezárásáig, ha a Nyilvántartásban szereplő és az értékesítés helyszínén lévő őstermelői termékek köre egymástól eltér;
e) az igazolványt visszavonni, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő
ea) őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai eltérnek a Nyilvántartásban szereplő adatoktól,
eb) egyéni vállalkozói tevékenysége között a Nyilvántartásba bejegyzett tevékenység is szerepel,
ec) által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 10%-kal több, mint amennyi a Nyilvántartásban szerepel, vagy a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni,
ed) olyan terméket értékesített vagy kívánt értékesíteni, amit a Nyilvántartásba nem jelentett be,
ee) a 12. § (1)–(3) bekezdése alapján rá vonatkozó előírások valamelyikét megszegi.
(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti visszatartás tényét az ellenőrző hatóság haladéktalanul rögzíti a Nyilvántartásban.”

A 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-a alapján:
„(1) bekezdése Az ellenőrző hatóság az igazolvány visszavonásáról szóló döntésével egyidejűleg meghatározza az új igazolvány kiadásának legkorábbi időpontját. A visszavonás időtartamát az ellenőrző hatóság – a jogsértés súlyától függően – két hónaptól két évig terjedő időtartamra határozhatja meg. A visszavonás időtartamába – ha az igazolvány az őstermelői tevékenység jogszerűségének e rendeletben foglaltak szerinti vizsgálatára irányuló eljárás jogerős lezárásáig visszatartásra került – a visszatartás időtartamát be kell számítani.
(2)  Az ellenőrző hatóság az (1) bekezdés szerinti döntését, továbbá a 9. § (2) bekezdésében foglaltak elvégzése érdekében a döntés jogerőre emelkedését követően az igazolványt megküldi a NAK részére.
(3) A visszavonáshoz kapcsolódó tényeket a döntésről való tudomásszerzést követően a NAK haladéktalanul rögzíti a Nyilvántartásban.”

Kérjük, hogy a piacokon, vásárokban, mozgó standokon, útszéli, illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken az őstermelői igazolvány használatának szabályait a termékek árusításakor szíveskedjenek betartani!

KÖZLEMÉNY LETÖLTÉSE

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kiskunhalasi Járási Hivatala

 

  2017:04:19

Versenyfelhívás- „Fókuszban a klímaváltozás” fotó pályázat

Az éghajlatváltozás már most is folyamatban van, számos negatív hatásával most is szembe kell néznünk: pusztító hatása van az emberre, más fajokra és a környezetünkre egyaránt. A klímaváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodási képesség növelése szükséges, melyből mindenkinek ki kell vennie a részét, az egyéntől a közösségekig.

Ennek a célnak az előmozdítása érdekében a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat versenyt hirdet a megye lakosai számára „Fókuszban a klímaváltozás”címmel.
A lakosságot arra buzdítjuk, hogy a klímatudatos gondolkodást elősegítő témában készítsenek fotókat, melyek a klímaváltozás enyhítését, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, a zöldenergia felhasználásának növelését, a tudatos fogyasztói magatartást, a fenntartható fejlődést szemléltetik.

Részvétel módja
A versenyre Bács-Kiskun megye valamennyi lakosa jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves.
A versenyre egy személy maximum 3 db fotóval nevezhet.
Előnyt jelent, ha a fotók a dokumentáláson kívül, egy egyéni perspektívából mutatják be azadott témát, továbbá ha az élet, az ember, a környezet közvetlen kapcsolata is szerepet kap a kompozícióban.
A technikát illetően, már nem szükségszerű komoly fényképezőgép a jó fotó elkészítéséhez.
Szinte mindenki már a zsebében hordja a professzionális eszközt, amely alkalmas arra, hogy bármilyen élethelyzetben kéznél legyen. Az okostelefonok mellett természetesen a hagyományos technika, az amatőr, vagy professzionális tükörreflexes, fényképező gép is fontos szerepet kaphat, de nem előnyt jelentő értékelési szempont.

A pályaművek beérkezési határideje: 2017. június 30. 24:00 óra.

A versenyre jelentkezni, a pályaműveket beküldeni a klima@bacskiskun.hu email címre lehet.

A beküldéskor kérjük megadni a következő adatokat is:
1. Versenyző neve:
e-mail címe:
telefonszáma:
posta címe:
születési ideje:
település, melyen él:
2. Alkotás címe:

A Versenyzők az alkotások nevezésével hozzá járulnak, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat azokat szabadon felhasználhassa elektronikus és nyomtatott kiadványaiban,
weblapján és közösségi oldalain, illetve azokból kiállítást szervezhessen az alkotó megjelölésével.
 

Értékelés, díjazás
A témában beérkezett legjobb pályaművek a megyei Facebook oldalra (www.facebook.hu/bacskiskunamimegyenk) kerülnek feltöltésre, ahol a lakosság értékelheti az alkotásokat 2017. július 31-ig.
A legtöbb like-ot szerző alkotások díjazásban részesülnek. A főnyeremény egy értékes kerékpár.
Az értékelést követően a legjobb pályaművek egy kiállításon kerülnek bemutatásra, ahol a tárlat egy keresztmetszetet mutat Bács-Kiskun megye lakosainak látásmódjáról a klímaváltozás és -védelem helyi megoldásai kapcsán.
A pályázattal kapcsolatosan bővebb információ kérhető a klima@bacskiskun.hu e-mail címen.

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Kiskunhalas, 2017. április 18.

  2017:04:18

Versenyfelhívás- „Élet a jövőben” képzőművészeti pályázat iskolásoknak

Verseny felhívás „Élet a jövőben” képzőművészeti pályázat iskolásoknak


Az éghajlatváltozás már most is folyamatban van, számos negatív hatásával most is szembe kell néznünk: pusztító hatása van az emberre, más fajokra és a környezetünkre egyaránt. A klímaváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodási képesség növelése szükséges, melyből mindenkinek ki kell vennie a részét, az egyéntől a közösségekig.

Ennek a célnak az előmozdítása érdekében a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat versenyt hirdet a megye diákjai számára „Élet a jövőben”címmel.
A diákokat arra buzdítjuk, hogy a klímatudatos gondolkodást elősegítő témákban készítsenek bármilyen képzőművészeti alkotást, melyek a klímaváltozás enyhítését, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, a zöldenergia felhasználásának növelését, a tudatos fogyasztói magatartást, a fenntartható fejlődést szemléltetik.

Részvétel módja
A kiírás bármilyen képzőművészeti pályamunkát elfogad, melyhez újrahasznosított alapanyagokat használnak fel, valamint az innovatív, jövőbe mutató koncepciók, ötletek előnyt jelenthetnek.


A versenyre Bács-Kiskun megye valamennyi diákja jelentkezhet két kategóriában:
1. kategória: általános iskola (1-8. osztály)
2. kategória: középiskola (9-12. osztály).


A pályaművek beérkezési határideje: 2017. május 31. 24:00 óra.


Versenyre jelentkezni, a pályaműveket beküldeni a klima@bacskiskun.hu email címre lehet, egyúttal a tárgyiasult munkákat a postai úton is meg kell küldeni, vagy személyesen átadni a következő címen: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

A beküldéskor kérjük megadni a következő adatokat is:
1. Versenyző neve:
E-mail címe:
Telefonszáma:
Posta címe:
Iskolája, osztálya:
Település, melyen él:
2. Alkotás címe:

A Versenyzők az alkotások nevezésével hozzájárulnak, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat azokat szabadon felhasználhassa elektronikus és nyomtatott kiadványaiban, weblapján és közösségi oldalain, illetve azokból kiállítást szervezhessen az alkotó megjelölésével.
 

Értékelés, díjazás
A témában beérkezett legjobb pályaművek a megyei Facebook oldalra (www.facebook.hu/bacskiskunamimegyenk) kerülnek feltöltésre, ahol a lakosság értékelheti az alkotásokat 2017. június 30-ig.
A legtöbb like-ot szerző alkotások díjazásban részesülnek. A főnyeremény 1-1 értékes kerékpár.
Az értékelést követően a legjobb pályaművek egy kiállításon kerülnek bemutatásra, ahol a tárlat egy keresztmetszetet mutat a gyerekek és a fiatalok látásmódjáról a klímaváltozás és -védelem helyi megoldásai kapcsán.
A pályázattal kapcsolatosan bővebb információ kérhető a klima@bacskiskun.hu e-mail címen.

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Kiskunhalas, 2017. április 18.

  2017:04:18
           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12