Anyakönyvi hírek

 

Születtek:

 

Szabó Ádám (Lajkó Katalin) Szank, Bakos Dorina Katinka (Szalinka Katalin Ivett) Kiskunmajsa, Hatvani István (Pánisz Szilvia) Pirtó, Nyári János Viktor (Hegyi Ibolya) Kelebia, Székely Sára (Nagy Katalin) Jánoshalma, Csorba Léna Míra (Károly Jolán) Kiskunhalas, Kolompár Roland Szantínó (Kolompár Erzsébet Ibolya) Kiskunhalas

 

Házasságot kötöttek:

 

Lőrincz István és Tomencsák Andrea, Nagy Gábor és Mintál Nikolett Zsuzsanna

 

Elhunytak:

 

Bacsa Attila (Kiskunhalas), Mészáros Józsefné Horváth Ilona (Kiskunhalas), Dobák Károly Gáspárné Péter-Szabó Gizella (Kiskunmajsa), Pálinkó Imréné Apró Piroska (Kiskunmajsa), Törteli István Lászlóné Lódri Mária Erzsébet (Kiskunmajsa), Benedeczki Jánosné Árvai Terézia (Kecel), Danka Dénes (Soltvadkert), Vincze Józsefné Berta Mária (Kiskunhalas)

 

 

  2017:03:21

Javaslatok bekérése a „KISKUNHALAS VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” díjra

Kiskunhalas Város Önkormányzatának felhívása a Képviselő-testület 22/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete szerint a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról


„KISKUNHALAS VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” díj
(1) Elismerésben részesülhetnek azok, akik tevékenységükkel hozzájárultak Kiskunhalas Város egészségügyi ellátása színvonalának emeléséhez, akik az egészségügy területén példamutatóan eredményes tevékenységet végeznek és munkájukkal, emberi magatartásukkal kivívták környezetük megbecsülését.
(2) Az elismerés odaítélésére javaslatot tehet a szakterületen működő intézmény, Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete, a szakterületen működő gazdasági szervezet, intézmény fenntartó, alapítvány, egyesület, érdekképviseleti szervek helyi szervei, kamarák helyi szervezetei olyan módon, hogy annak hivatalos képviselője nyújthat be felterjesztést. Javaslatot nyújthat be valamennyi háziorvos, beleértve a házi gyermekorvosokat is. A javaslatot minden év április 1-jéig lehet benyújtani Kiskunhalas Város polgármesterének.
(3) Díjat évente legfeljebb 3 személy kaphat. A díj átadásának időpontja minden évben Semmelweis Ignác születésnapja alkalmából rendezett ünnepség.
(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap ötszörösének megfelelő összegű jutalmat kap.
(5) A javaslatokat az Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményezi.

A javaslatok benyújtásához kérjük a mellékelt űrlap használatát!  ŰRLAP LETÖLTÉSE!

Kiskunhalas,2017. március 20.

  2017:03:20

Közlemény az óvodai beiratkozásról

A 2017/2018-as óvodai nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja: 2017. április 20. (csütörtök) és április 21. (péntek), naponta 7 órától 17 óráig.

Mindazon szülők kötelesek beíratni gyermeküket óvodába, akiknek gyermeke 2011. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között született.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.
Az óvodáztatási kötelezettség elmulasztása államigazgatási eljárás keretén belül lefolytatott szabálysértési eljárást von maga után.
Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az óvodai beiratkozáskor a következő dokumentumokat kell bemutatni:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
- a gyermek TAJ kártyáját
- a szülő (gondviselő) személyi azonosító igazolványát
- a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát
- a gyermekről szakértői véleményt (amennyiben rendelkezik ilyennel)
- gyermekvédelmi kedvezményről határozat (amennyiben rendelkezik ilyennel)

A kötelező körzeti felvételt biztosító önkormányzati óvodák és azok körzetei megtekinthetők a www.kiskunhalas.hu internetes oldalon.
Az óvodai felvételről az illetékes óvoda vezetője legkésőbb 2017. május 22. napjáig írásban értesíti a szülőket.
Az óvodavezető felvétellel kapcsolatos döntése ellen a közléstől számított 15 napon belül eljárás indítható. Az eljárást megindító kérelmet a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani.
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele és speciális ellátása valamennyi önkormányzati fenntartású óvodában biztosított.
Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelést, ellátást valamennyi önkormányzati óvoda biztosítja.

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Kiskunhalas, 2017. március 20.

Komlósné Dr. Fekete Anikó
Jegyző

 

  2017:03:20

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha


neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiséghez
való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,
vallási-
vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete
 
vagy egyéb tulajdonsága miatt   hátrányos megkülönböztetés éri!


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.


Keresse fel Dr. Tóth Edina Bács-Kiskun megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 70/517-9251, tothedina.mail@gmail.com

 

-SINOSZ Bács-Kiskun Megyei Tagszervezete
6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19. tel: 06 76/417-865
2017.04.05. 09.:00-13:00
-Roma Nemzetiségi Önkormányzat
6000 Kecskemét, Batthyány u. 2. tel: 06 30/621-2315
2017.04.12. 09:00–11:00
-Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
6000 Kecskemét, Reile Géza utca 22. tel: 06 20/332-8711
2017.04.12. 13:00–15:00
-Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata
6000 Kecskemét, Irinyi út 17. tel: 06 76/501-749
2017.04.19. 09:00–13:00
-Kiskőrösi Mozgáskorlátozottak Egyesülete Akasztói Csoport
6222 Akasztó, Toldi u.6.
2017.04.27. 09:00–13:00


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!


Egyenlő Bánásmód Hatóság – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B – 06 80 203 939 

  www.egyenlobanasmod.huebh@egyenlobanasmod.hu

  2017:03:20

Lakossági tájékoztató

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Ezúton értesítjük a Tisztelt Kiskunhalasi Járási Lakosságot, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: NKt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2010.szeptember 1. és a 2011. augusztus 31.között született iskolaérett gyermekek a 2017/2018. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

A beíratkozás a Kiskunhalasi Járás összes általános iskolájában:
2017. április 20. napján 8-19 óráig
2017. április 21. napján 8-19 óráig közötti időszakban történik.

A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja szabálysértésnek minősíti, és a 7.§ (1) a) valamint a 11.§ (1) bekezdése alapján 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kiskunhalasi Járási Hivatala

  2017:03:16
           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14