Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2019. szeptember 19. | Ma Vilhelmina napja van.
Elektronikus ügyintézés

HIRDETMÉNY- Költségalapú bérlakások

15
04
2019

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (V.26.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelete alapján nyilvános pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi költségalapú bérlakások bérleti jogának megszerzésére:

Ingatlan címe: Területe:    Szobaszám:       Komfortfokozat:        Típus: Meghirdetett ár:

Bocskai u. 3. 1./4. 62   2 Összkomfortos Panel. lakótelep 26.400 Ft

Esze T. ltp. 8.II.27 44 1+2fél Komfortos,Gázfűtéses Tégla, emeletes 22.700 Ft

Kuruc v. t. 40.II.8. 55   2 Összkomfortos Panel, lakótelep 23.400 Ft

Thúry J. u. 6. 67   2 Komfortos,Gázfűtéses Földszintes,régi építésű  28.500  Ft

A pályázat benyújtására rendszeresített formanyomtatványokat átvenni és azokat benyújtani 2019. április 16-tól 2019. május 15. 16 óráig lehet a Halasi Városgazda Zrt. 6400 Kiskunhalas, Bem u. 1. szám alatti központi irodájában. 

Pályázni csak a "Pályázati adatlap 2019/Lp 1." kitöltésével és benyújtásával lehet.

A kitöltött pályázatokat kérjük zárt, feliratozás és címzés nélküli borítékban, SZEMÉLYESEN leadni központi irodánkban. 

A pályázati felhívás és a Pályázati adatlap az Önkormányzat hivatalos honlapján, a www.kiskunhalas.hu címen letölthető formátumban is elérhető.

Pályázatnak tartalmaznia kell:

- pályázó és vele együtt költözők személyigazolványának és lakcímkártyájának mindkét oldalának fénymásolatát                    

- a pályázó és az együttköltözők jövedelem igazolását

- pályázó és együtt költözők büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatait arról, hogy a a lakáspályázat benyújtásakor kizárólagos tulajdonában, használati joggal nem

járó 50 %-ot elérő vagy azt meghaladó arányú résztulajdonában vagy

haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan nincs 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az előzetes egyösszegű befizetésre vonatkozó kötelezettségvállalásának – pályázat nyertesség esetén – az elbíráláskor hatályban lévő bérleti díj mértéke szerint tesz eleget

- a vállalt egyösszegű befizetés hónapra és pénzösszegben meghatározott mértékét

- pályázó maximum három lakásra pályázhat, azokat RANGSOROLVA /a lakás pontos meghatározásával (épület, lépcsőház, emelet, ajtószám megjelölésével)/,

- bankszámlakivonatot a pályázat során vállalt egyösszegű befizetés fedezetének meglétéről (lakáselőtakarékosság, vagy más jellegű megtakarítás fedezetként való felhasználása esetén, a megtakarítást kezelő pénzintézet igazolása a pályázó rendelkezésére álló pénzösszegről, illetőleg annak kifizetésének határidejéről)

- nyilatkozatot a bérleti jogviszony tartamáról (határozott, de legfeljebb 3 év időtartamra)


Pályázati feltételek: 

A költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérletére kiírt pályázaton 

a.) pályázatot nyújthat be bármely természetes személy, akinek, illetve a vele együtt költöző közeli hozzátartozójának és más, vele együtt költöző személynek a lakáspályázat benyújtásakor nincs kizárólagos tulajdonában, használati joggal nem járó 50 %-os mértéket meghaladó résztulajdonában vagy haszonélvezetében ingatlan

b.) a pályázó és a vele együtt költöző személy csak olyan lakásra adhat be érvényes pályázatot, mely az alábbi lakásmértéket nem haladja meg: 

a.) 1-2 személy esetén 1 szoba 

b.) 3-4 személy esetén 1,5 - 2 szoba 

c.) 5 személy esetén 2 - 2,5 szoba 

c.) aki állandó vagy ideiglenes kiskunhalasi lakóhellyel rendelkezik, továbbá

d.) olyan igazolt jövedelemmel rendelkezik a pályázó, illetve a vele együttköltözők, amely biztosítja azt, hogy az egy főre jutó jövedelem összege legalább az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese (57.000,- Ft), egyedülálló esetén két és félszerese (71.250,- Ft) lesz a bérleti jogviszony időtartalma alatt.

e.) Az előzetesen vállalt egyösszegű befizetés (óvadék) minimum 3 havi, maximum 12 havi lakbérnek megfelelő összeg lehet, amely a bérleti szerződés megszűnésekor a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba történő visszaadásának biztosítéka.

f.) A pályázatok elbírálása során előnyt élvez, aki a bérleti díj vonatkozásában magasabb bérleti díjra tesz ajánlatot.

g.) Amennyiben csak egy ajánlat érkezik, úgy a meghirdetett pályázati feltételekkel köthető meg a bérleti szerződés az ajánlattevővel.

h.) Amennyiben a konkrétan meghatározott lakásra kettő vagy több pályázó, azonos összegű ajánlatot tesz, úgy a lakás bérlőjének kiválasztása érdekében a Halasi Városgazda Zrt. versenytárgyalást tart, melynek időpontjáról a nyertes ajánlattevőket írásban értesíti.

A bérleti díjak mindenkor érvényben lévő mértékét Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (V.26.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelete hatályos rendelkezései állapítják meg.   

A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, valamint a valótlan adatokat tartalmazó pályázatok érvénytelennek minősülnek. Érvénytelen továbbá az olyan pályázat, amelyet nem az arra rendszeresített eredeti formanyomtatványon, valamint eredeti formamellékletein, fénymásolatban, illetve a megadott határidőn túl nyújtottak be. Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a benyújtott pályázatok kiegészítésére, illetve az abban szereplő adatok módosítására a pályázati anyagok benyújtási határidejét követően nincs lehetőség! 

A beérkezett pályázatok elbírálására 2019. május 23. napjáig kerül sor. A pályázók a döntésről írásban értesítést kapnak

A nyertes pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles az általa vállalt pénzösszeget az értesítésben megjelölt számlára befizetni. A befizetésről szóló igazolás alapján kerül sor a bérleti szerződés megkötésére. Amennyiben a nyertes pályázó a befizetésnek a fenti határidőn belül nem tesz eleget, úgy az adott lakásra a következő legnagyobb összeget vállaló pályázó válik jogosulttá, akinek szintén 8 nap áll rendelkezésére az összeg befizetésére és így a bérleti jog megszerzésére. 

A pályázat során az együtt költöző és közösen pályázó személyekkel bérlőtársakként (ennek minden jogaival és kötelezettségeivel) kerül a bérleti szerződés megkötésre. A nyertes pályázóval (pályázókkal) Kiskunhalas Város Önkormányzatának nevében eljárva a Halasi Városgazda Zrt. köt bérleti szerződést. A lakásbérleti szerződés tartalmára a Ptk., a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (V.26.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadóak. 

A pályázattal összefüggően további felvilágosítás kérhető a Halasi Városgazda Zrt. 6400 Kiskunhalas, Bem u. 1. szám alatti központi irodájában, illetve az alábbi telefonszámon: 77/421-833. Nyitvatartási idő: Hétfőn, Kedden 8-12 és 13-15 óráig, Szerdán 7-19 óráig, Pénteken 8-11 óráig, Csütörtökön ügyfélfogadás nincs!

A pályázat ideje alatt lehetőség van a pályáztatott lakások megtekintésére, előre egyeztetett időpontban, mely igényt a Halasi Városgazda Zrt-nél kell jelezni. 

Pályázati határidő: 2019. május. 15 16 óra

A pályázat benyújtásának helye:

Halasi Városgazda Zrt.

6400 Kiskunhalas, Bem u.1.

Ügyfélfogadási időben személyesen

Kiskunhalas, 2019. április 15.

1 PÁLYÁZAT ktg alapú lakások bérbevételére 2201904hó.doc
2 jövedelem igazolás pályázathoz.doc
3 JÖVEDELEMNYILATKOZAT ktg alapú pályázathoz.doc
Hirdetmény ktg alapú lakások bérbeadására 201904-5.doc
I Nyilatkozat lakásingatlanról-pályázó.doc
I Nyilatkozat lakásingatlanról-pályázó.doc
II Nyilatkozat valós adatokról.doc
III Nyilatkozat egyösszegű befizetésről.doc
IV Nyilatkozat korábbi bérlői jogviszonyról.doc
Hol vagyok? Városi hírek
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai